Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jordmorsvingen - mulighetsstudie

Kopier meg for å lage et nytt prosjekt

 

Jordmorsvingen

Mulighetsstudie

Mulighetsstudien har sett på rammer og muligheter for transformering og fortetting av planområdet, sett i sammenheng med Os kommunes strategi om vekst og fortetting av sentrum.

Området består i dag av næringsbygg med store parkeringsflater. Hensikten med ny plan er å transformere området til en kombinasjon av næring og boliger, og skape et godt uterom med en god infrastruktur for myke trafikanter.

Sted: Os sentrum, Hordaland
Type: Bolig og næring
År: 2017